VÅRA TJÄNSTER

Vi förvaltar din portfölj enligt kriterier som vi definierar tillsammans med dig. Vi placerar inte våra kunder i fördefinierade och artificiella ”riskkategorier”, och våra diskretionära mandat är därför flexibla och skräddarsydda efter dina behov. Vi använder våra kvantitativa modeller för tillgångsallokering vid investeringsbeslut för att säkerställa att processen blir disciplinerad, objektiv och alltid i linje med vårt löfte till dig
Vår rådgivning baseras på årtionden av erfarenhet och de sofistikerade investeringsmodeller vi använder. Vi arbetar transparent och oberoende av banker och är inte begränsade till traditionell allokering eller klassning av tillgångar. Viktigast av allt är att vi inte arbetar på provision från tredje part, vilket betyder att du alltid kan lita på att våra råd är objektiva och har ditt bästa i åtanke.

Målgrupp för distribution av Amplias strategiska certifikat

Målgruppen för distribution av certifikat som förvaltas av Amplia & Co. AG (härefter kallad ”Amplia”) och som beskrivs på bolagets webbsidor är uteslutande kvalificerade investerare såsom definierat i målgruppens hemland. Den webbsida du försöker komma åt innehåller information om certifikat som inte är godkända för distribution till icke-kvalificerade investerare i Schweiz eller inom EES-området. Certifikaten är inte heller avsedda för amerikanska personer i eller utanför USA.


Denna information är inte avsedd som en uppmaning att teckna certifikat.
Detaljerna och beskrivningarna av certifikaten på Amplias webbsidor är endast avsedda att ge faktuell information. De utgör inte en uppmaning att teckna något av certifikaten. Aktier i certifikaten bör enbart tecknas efter att det senaste schweiziska förenklade produkt prospektet samt efter att den senaste PRIIP KID (information om förpackade detalj- och försäkringsbaserade investeringsprodukter), vilket gjorts enligt MiFiD II -förordningen, har lästs.


Investeringsrisker
Uppgifterna på webbplatserna utgör varken ekonomiska, juridiska eller skattemässiga råd. Det bör märkas att värdet på ditt kapital är riskerat eftersom värdet på certifikaten kan stiga eller falla över tiden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Certifikaten är inte lämpliga för alla investerare. Vi rekommenderar att du kontaktar din finansiella rådgivare för att se om en investering i ett certifikat är lämplig för din individuella riskprofil.


Ingen garanti och inget ansvar
Amplia ger ingen garanti eller försäkran om aktualiteten, noggrannheten eller fullständigheten av informationen på webbplatsen. Detta är fallet trots att all information på webbplatsen är baserad på källor som vi anser vara pålitliga och som vi har gjort noggrann due diligence.

 

På kundbegäran har vi utvecklat tillsammans med våra finska partnerföretag en process att sätta upp specialplaceringsfonder i rask takt i Luxemburg.
Enskilda personer, family offices och institutionella kunder kan använda Amplias fondplattform för att starta egna s.k. “private label” fonder efter behov. Lösningen vi erbjuder vilar på EU-rätt, vilket gör våra fonder kompatibla med all EU-lagstiftning. Med fonderna kan vi skapa våra kunder skräddarsydda investeringsstrategier på ett skatteeffektivt och kostnadstransparent sätt.

Vi har ett nära samarbete med de främsta skatterådgivarna och juristerna i Schweiz, Storbritannien, Finland och Sverige. Vår strävan efter objektivitet och transparens styr hela vår förmögenhetsplanering. Vi tar inte emot kommissioner från våra partner: vi vill helt enkelt att Du skall få tillgång till de mest kompetenta specialisterna, oavsett om det gäller skatterådgivning eller investeringsinstrument.

Vi kan hjälpa dig ta tillvara Din familjs intressen gentemot olika depåbanker och andra leverantörer genom att förena era intressen. Family office-tjänster kan även vara användbara i samband med förmögenhetsplanering: när Du vill skydda din förmögenhet för nästa generation eller göra det möjligt för olika familjemedlemmar att uppnå sina personliga mål samtidigt som familjen håller samman.

Vi lever i en allt öppnare och internationellare värld, och många av våra kunder äger bostäder i flera länder eller vill flytta mellan olika länder beroende på sin aktuella livssituation. Vi på Amplia har ofta hjälpt familjer att flytta mellan länder och diskuterar gärna dina alternativ och vad det innebär ekonomiskt. Vi sätter dig i förbindelse med de främsta experterna om tiden har kommit för att flytta till ett nytt land.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.

ADJUSTABLE AND DATA-BASED INVESTMENT STRATEGIES
TAILORED FOR YOU.